شری لین (بازیگر | خدمه دیگر)

بیوگرافی

Sherry Lynn was born on May 20, 1940 in Tacoma, Washington, USA. She is known for her work on WALL·E (2008), Up (2009) and Toy Story (1995).

بیشتر...

تاریخ تولد: ۲۰ مه، ۱۹۴۰

آثار شاخص

نظر شما