فیلم های راه یافته به جشنواره فجر- قسمت سوم

ویلایی ها (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

ویلایی ها

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
زیر سقف دودی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

زیر سقف دودی

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
بدون تاریخ، بدون امضا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۱۰
 • نمره بده
۱۰

بدون تاریخ، بدون امضا

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۱۰
 • نمره بده
ماجرای نیمروز (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

ماجرای نیمروز

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
اسرافیل (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

اسرافیل

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
فراری (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

فراری

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده

پشت دروازه بهشت

 • ۰
 • نمره بده
آباجان (۱۳۹۵)

 • ۱۰
 • نمره بده
۱۰

آباجان

 • ۱۰
 • نمره بده
فصل نرگس (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

فصل نرگس

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
کوپال (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

کوپال

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
خوب بد جلف (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۹.۳
 • نمره بده
۹.۳

خوب بد جلف

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۹.۳
 • نمره بده
ائو ( خانه ) (۱۳۹۵)

 • ۰
 • نمره بده
۰

ائو ( خانه )

 • ۰
 • نمره بده
آذر (۱۳۹۵)

 • ۰
 • نمره بده
۰

آذر

 • ۰
 • نمره بده