گزارش تصویری: روز هفتم جشنواره ی فیلم فجر

روز هفتم فیلم های زیر سقف دودی، سد معبر، سارا و آیدا و قاتل اهلی در کاخ جشنواره اکران شدند. نشست خبری فیلم قاتل اهلی با حاشیه های فراوانی سپری شد.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶