گزارش تصویری: روز هشتم جشنواره ی فیلم فجر

هشتمین روز جشنواره ی فیلم فجر سال 95 با اکران فیلم های کارگر ساده نیازمندیم، یک روز بخصوص، رگ خواب و خفه گی درکاخ جشنواره.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵