گزارش تصویری: روز آخر جشنواره ی فیلم فجر

آخرین روز جشنواره ی فیلم فجر سال 95 با اکران فیلم های بن بست وثوق، بیست و یک روز بعد و شنل درکاخ جشنواره.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲