به پایان آمد این دفتر

جشنواره ی فیلم فجر امسال نیز با همه حواشی و خوب و بدش به پایان رسید. در ادامه گزارش تصویری اختتامیه را ببینیم.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸